Monday, March 28, 2016

Ziemnice ZdrójWracałem z Ojcem od pól
przez Wzgórze Śmierci.

Piotr Odmieniec Włast

Moja wulgarność. Niech będzie przedmiotem
Twojego namysłu. Mój strach. Niech wydaje
ci się zasiłkiem, który pobieram na moją dzie-
cinność, na moją mgłę, by jak korek niekapek

banknotów polskich, zawsze na powierzchni
i zawsze w środku, marzyć o złocie Karpat.
Karol Różewicz, Róża Karolewiczówna i jej
ostatni zbiór wierszy, Nic w płaszczu Ziemi.

Moja miłość. Niech będzie domeną Twojej
ignorancji. O sobie w jądrze Ziemi nic nie
powiem. Pensja w Dachau. Zafugowane.
O sobie w jądrze Księżyca powiem wszy-

stko. Zakładki ust w dziennikach ustaw.
Owacje kosmosu. Owacje śniegu, gdy
dotknie go moja nieraniona stopa. Mo-
ja wizja ciszy? Gdy dźwigam przez bór

godowy jagodowe ciało, gdy dźwi-
gam przez pustynię zwłoki mojej żo-
ny, mojej miłości, Jagody, lampy mo-
jego serca. Chrześcijanie ostatni tak

oto grzebią małżeństwa, dlatego zwą
ich – małżeńcy, żeńcy małej wiary z
parabol Szymonowica. Ja, Róża z do-
mu Karolewicz, późna chrześcijanka

o wczesnej porze posiłku przed cyno-
wym lustrem. Piegowata lira. Szaryt-
ka w skórach zwierząt, roślina u kresu
sił. Nic, nic w płaszczach Ziemi. Za-

prawdę, wieczysta samotność. Dud-
nienie dawnego babińca. I jeśli póź-
ny wnuk, to – wnuk spod wiejskich
bab. Nic w ptaku nagrobnym nic

w ptaku naglobnym, nic, nic a nic
w płaszczach Ziemi. Mały Semek
Gładkolic jako Molly Dickinson.
                        
*

Emily Dickinson, wulgarność,
Emily Dickinson, samotność,
Emily Dickinson, miłość
jako Gładkolic. Semen.

28.03.2016

Friday, March 25, 2016

Pokuta antonówekMówię o Tobie całe swoje życie,
jakbym był przyzwoitką Twojej
nieśmiertelności. A jeżeli przy-
zwoitka spotka strażniczkę, ta

prędko jej udowadnia, że tamta  
niczym więcej jak małym trój-
kątem przy sercu. Trójkątem,
nie trójcątem, jak roi sobie tam-

ta. I włócznia Maurycego wybija
ów trójkąt z trójcąta. Najgorsza
opera Europy zagłusza klaskanie
piasku w zgrzanej, pszenicznej

śnieci.

Mówię o Tobie całe swoje życie,
jakbym pisał kapownik po Tho-
masie Mertonie, o Małym Kali-
faktorze kminę, legendę, pieśń.

Zwyrol i ubożęta – tak mówią,
Boże, ci we mnie do tych poza
mną. Tak powiadają, gdy scho-
dzisz, zasypiasz; gdy się odwra-

casz, nie widząc. Kuszenie
Antoniego. Pokuta anto-

nówek.

25.03.2016

Saturday, March 12, 2016

Co sprawia wiersz?1

Czym jest poezja, która nie ocala dzieci?
Kim jestem i czy w istocie jestem poetą,
jeśli cofnąć nie mogę tak realnej, tak na-

2

macalnej rzeczy jak nóż, nóż wbity w rę-
kę, wepchnięty z całej swojej mechanicz-
nej siły w jego, dziecka głowę? Pomyśl,

3

proszę, a poczytasz mi to za dowód głęb-
szego rozeznania. Nie pytam, jak wiersz
powstrzymać miałby zło tak abstrakcyj-

4

ne, procesualne jak śmierć łóżeczkowa.
Pytam, jak może zatrzymać nóż, a jeśli
nie może, może mógłby powstrzymać

5

złodzieja chcącego ograbiać dziecięce
zwłoki, świątynie diamentów, przecho-
walnie kobaltu. Czym jest poezja, któ-

6

ra nie ocala dziecięcych szczątek? Ni
dzieci, ni szczątek? Ni starców, ni ich
resztek, ni ludzi średniego wieku, ni

7

zwierząt wreszcie, nie roślin ni przed-
miotów? Czym jest mój wiersz o pati-
sonach, jeżeli nie sprawi, by zadrżała

8

ręka złodzieja grobów? Albo i czym
wiersz Łodzie, mój wiersz o miłości,
jeżeli nie sprawi, by drgała lisia kita?

9

Co sprawia wiersz? Zignoruj dźwięk
„co”, zignoruj dźwięk „wiersz”. Co
sprawia wiersz? I dlaczego o to nie

10

spytałem Marcina, Julii i Pawła, gdy
w „Bazyliszku” pod piwnym kłębusz-
kiem inscenizowałem skamandrycki

11

komin? Co sprawia wiersz, Adamie
Wiedemannie, Ewo Sonnenberg?
Czym będzie poezja, która wynie-

12

sie z płonącego domu – w wieku
Waszych synów i w wieku Wa-
szych córek – niewinnych, nie-

13

winne? A nade wszystko: czy
w Waszych oczach, na Wa-
szych skórach – będzie je-

*

dynie magią?

12.03.2016

Z domami ludziLeszkowi Długoszowi

Pozwól na chwilę, na jedną bluetkę.
Ty nie zszedłbyś na dno wąwozu?
Na imiesławia dziuraw baletkę,
wszak żuraw zszedłby od razu,

wszak wróbel zszedłby do koszar,
wyszedłszy z kronik Jana Długosza
wzdłuż Janolasów, z ojca na syna,
przez Leszkojany bilirubina.

Zwól, proszę, na chwilę, na patisony,
patison – strach w garstce popiołu:
patison Estery, patison Pomony,
wschód słońca od Czarcich Dołów.

*

Wymowna, Omowna nasza żona
mowna, Lubeka ubeka ze szkła.  
Bar azjatycki, bo nowoattycki,
hanzeatyckie drwa.

Opał, Kaliopał, Meropał – i Pąklik.
Jedz, psie, bo kalie na dnie. Bo nikt
nie woła nas do kościoła, nie darł się
Charon przez mgłę – piwo, wilczyce

i śpiew.

*

Omowna, Wymowna nasza mow-
na stal, Popita ubita pod chudziak.
Daj mi sekundkę, choć bluetek żal:

– , –

zerwij z domami zwierząt,
zerwij z domami ludzi.

12.03.2016