Monday, January 16, 2017

Autodafe (4)


16

Szukam wierszy Aldony Sekuły. W społeczeństwach
interioru widziałem jej tomiki. Podobno zapracowana,
bez chwili przerwy, organizowała warsztaty literackie,
zgrupowania. Gdy już którąś godzinę z rzędu musiała
konserwować mówiącą mowę, żaliła się przyjaciołom:
czuję, jakbym przebijała serce striptizera. Oczyszcza-
ła, kochani, miesiączkujący posąg na ostatnią chwilę
przed wielką, poślubną nocą filozofii z poezją. Ptaki
stymfalijskie w Muzeum Watykańskim, które przepę-
dza sikorka bogatka, szata szatana, na wróble czysta

17

groza. Szukam wierszy Aldony Sekuły. Sienkiewicz,
polski biegun zimna, jednak jeden z jej zaginionych
sonetów znajduję właśnie na kartach konstytucji, ja-
ką był Potop. Na polach, dachach tego świata deszcz.
Szukam wierszy Sekuły, znajduję pamiętniki Maryi.
Ci wszyscy pielęgnujący pamięć po przodkach prze-
ciwko tym wszystkim, którzy peelingują, tylko pee-
lingują świeżą ranę czasu. Nerwowy wiec w zasypa-
nym namiocie, w którym Aldona kocha się ze mną
natarta kremem elegii, nakryta porannym śniegiem.

18

Szukam wierszy Aldony Sekuły i znajduję je w wie-
ży. Wierzę, że była polską Ruth Benedict, że jej mat-
ką była Anna Kamieńska, a ja jestem jej synem, ma-
łym Sekułą czekającym, aż talerz literaturoznawców
zakrzywi swój bieg, a ja podrzucę swoją nieszczęśli-
wą matkę pod samo centrum wirującego naczynia. I
jeszcze jedno: Sekuła była lesbijką, jak niejeden esej,
który w literaturze zdawał się kamieniem, a ostatecz-
nie przybierał kształt symbolicznej gałki. Poszukuję
limeryków Maryi z tą gałką w nierozgrzanej dłoni.

19

Uderzam tą gałką w utwór, ażeby pękł na dwoje, a w
jednej połowie brzezina, a w drugiej połowie sekwo-
je. Czaszka Aldony pęknięta, ale naprawiona rakieta
kłębiących się organelli na Jej błyszczącym umyśle.
Cholera Ci w bok, patrz, kiedy mówię do Ciebie! Ce-
kiny jej intelektu, półperełki w szyszynce. Laserowa
bombka, akrylowe kwiatki stylu baśniowego. Na sta-
rym orzechowcu mowy pozornie zależnej mowa pog-
rzebowa, smolisty kasztan-mydleniec, rymowany go-
reniec. Szpik dworzan w gniazdeczku z pańskich żył.

20

Szukam wierszy Sekuły. Od klasyki po jazz. Podejrze-
wam, że zmarła. Szeregowa Szymborskiej – wierząca
w mariaż migawki z notatką o światłocieniu. Zwolen-
niczka monarchii, monarchii gatunków i epok. Szuka-
łem jej na wydziałach, na kolokwiach, obronach. Nie
była nauczycielką, karmiła piersiami gazet na zmianę
z piersiami traktatów. Faust zakryty miseczką w oba-
wie przed promieniowaniem. Pracowita jak pszczoła,
jak kaskadowa solarka wierząca, że sól tej ziemi mo-
że pochodzić z maszyny, pisząca na klawiaturach na

*

każde wezwanie tytanów
Dawid, Dawid z pracami

i z procą.

Warszawa, 16.01.2017

No comments: